CENTRUM ROSYJSKO-POLSKIEGO DIALOGU I POROZUMIENIA INAUGURUJE SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ (ONET)

13.10.2012
Mass media o Polsce / CENTRUM ROSYJSKO-POLSKIEGO DIALOGU I POROZUMIENIA INAUGURUJE SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ (ONET)

onet Wiadomości

28wrz, 20:31 | PAP

Centrum Rosyjsko-Polskiego Dialogu i Porozumienia zaprezentuje program

Cen­trum Ro­syj­sko-Pol­skie­go Dia­lo­gu i Po­ro­zu­mie­nia in­au­gu­ru­je swoją dzia­łal­ność. W pią­tek w Mo­skiew­skim Pań­stwo­wym In­sty­tu­cie Sto­sun­ków Mię­dzy­na­ro­do­wych (MGIMO) od­bę­dzie się ofi­cjal­na pre­zen­ta­cja jego pro­gra­mu.

Z ini­cja­ty­wą utwo­rze­nia Cen­trum Ro­syj­sko-Pol­skie­go Dia­lo­gu i Po­ro­zu­mie­nia oraz bliź­nia­czej pla­ców­ki w Pol­sce, czyli Cen­trum Pol­sko-Ro­syj­skie­go Dia­lo­gu i Po­ro­zu­mie­nia, w czerw­cu 2009 r. wy­stą­pi­ła pol­sko-ro­syj­ska Grupa do Spraw Trud­nych. Ideę utwo­rze­nia cen­trów w kwiet­niu 2010 r. po­par­li pre­mie­rzy Pol­ski i Rosji, Do­nald Tusk i Wła­di­mir Putin.

6 grud­nia 2010 r., pod­czas wi­zy­ty pre­zy­den­ta Rosji Dmi­tri­ja Mie­dwie­die­wa w Pol­sce, pod­pi­sa­no list in­ten­cyj­ny w spra­wie po­wo­ła­nia pla­có­wek.

Cen­trum Pol­sko-Ro­syj­skie­go Dia­lo­gu i Po­ro­zu­mie­nia funk­cjo­nu­je od czerw­ca 2011 r. Jego pra­ca­mi kie­ru­je Sła­wo­mir Dęb­ski. Weź­mie on udział w piąt­ko­wej uro­czy­sto­ści w Mo­skwie.

Cen­trum Ro­syj­sko-Pol­skie­go Dia­lo­gu i Po­ro­zu­mie­nia po­wo­ła­no do życia de­kre­tem pre­zy­den­ta Mie­dwie­die­wa z 14 paź­dzier­ni­ka 2011 r. For­mal­nie roz­po­czę­ło dzia­łal­ność 1 stycz­nia 2012 r. Przez dzie­więć mie­się­cy było jed­nak w fazie or­ga­ni­za­cji.

Jego dy­rek­to­rem zo­stał dy­plo­ma­ta i hi­sto­ryk Piotr Ste­gnij. 67-let­ni Ste­gnij to były am­ba­sa­dor Fe­de­ra­cji Ro­syj­skiej w Ku­wej­cie, Tur­cji i Izra­elu. Był też radcą am­ba­sa­dy FR w Libii. W la­tach 1998-2003 kie­ro­wał De­par­ta­men­tem Hi­sto­rycz­no-Do­ku­men­tal­nym MSZ Rosji, któ­re­mu pod­le­ga ar­chi­wum re­sor­tu dy­plo­ma­cji. W tym cha­rak­te­rze w la­tach 2000-2003 był współ­prze­wod­ni­czą­cym ro­syj­sko-pol­skiej Grupy do Spraw Trud­nych.

Celem dzia­ła­nia cen­trów ma być m.​in. ini­cjo­wa­nie, wspie­ra­nie i po­dej­mo­wa­nie dzia­łań na rzecz dia­lo­gu i po­ro­zu­mie­nia mię­dzy Rosją i Pol­ską. Cen­tra mają pro­wa­dzić ba­da­nia na­uko­we i dzia­łal­ność wy­daw­ni­czą, upo­wszech­niać wie­dzę o sto­sun­kach pol­sko-ro­syj­skich, hi­sto­rii, kul­tu­rze i dzie­dzic­twie obu na­ro­dów.

Ste­gnij za­po­wie­dział już, że Cen­trum Ro­syj­sko-Pol­skie­go Dia­lo­gu i Po­ro­zu­mie­nia bę­dzie zwró­co­ne ku przy­szło­ści. «Bę­dzie­my szu­kać no­wych form dia­lo­gu. Po­la­cy robią już bar­dzo wiele, sta­wia­jąc ak­cent na pro­mo­wa­nie kon­tak­tów mło­dzie­żo­wych. Ak­cep­tu­je­my to i na­tu­ral­nie bę­dzie­my się do tego włą­czać» — oświad­czył w jed­nej z wy­po­wie­dzi dla me­diów.