HISTORIA FUNDACJI

Jak się to wszystko zaczęło?

Idea utworzenia rosyjsko-polskich i polsko-rosyjskich Centrów Dialogu i Porozumienia narodziła się w trakcie wspólnej pracy tzw. Grupy ds. trudnych, przez co rozumiemy niektóre zjawiska związane z historią rosyjsko-polskich stosunków.
W kwietniu 2010 r. ów pomysł uzyskał poparcie premierów Rosji i Polski, Władimira Putina i Donalda Tuska, i został wprowadzony w życie na mocy osobnych Dekretów wydanych przez prezydentów obydwu państw. Fundacja „Centrum Rosyjsko-Polskiego Dialogu i Porozumienia” otrzymała byt prawny zgodnie z Dekretem prezydenta Federacji Rosyjskiej wydanym 14 października 2011 r. jako organizacja non-profit utworzona w celu “rozszerzenia współpracy pomiędzy Federacją Rosyjską a Rzeczpospolitą Polską w zakresie kultury, nauki i edukacji”.
Fundacja dzisiaj kreuje możliwości dla prowadzenia dialogu pomiędzy przedstawicielami organów władzy państwowej i samorządów; kręgów politycznych, naukowych, edukacyjnych i kulturalnych w obydwu krajach.

O czym traktuje nasz Statut?

• Fundacja organizuje rosyjsko-polskie fora, sympozja, konferencje, zebrania, okrągłe stoły, kolokwia, dyskusje, wykłady, seminaria, briefingi, prezentacje, wystawy, spotkania autorskie w Rosji i w Polsce;

• Fundacja udziela wsparcia działaniom naukowo-edukacyjnym w Rosji i w Polsce, między innymi poprzez promowanie i rozwijanie filii i przedstawicielstw rosyjskich wyższych uczelni w Polsce i polskich wyższych uczelni w Rosji;

• Fundacja współpracuje z organami władzy na szczeblu państwowym i samorządowym; ze środowiskami politycznymi, edukacyjnymi, kulturalnymi w Rosji i w Polsce;

• Fundacja tworzy rady konsultacyjne oraz rady naukowe i tym podobne gremia przyciągając do pracy w nich wiodących uczonych, analityków, polityków, działaczy kultury;

• Fundacja organizuje wymiany naukowe i kulturalne, w tym pomiędzy młodzieżą i studentami.

Jakie cele przed sobą stawiamy?

• Zapewnianie dotacji osobom fizycznym i prawnym – niezależnie od ich obywatelstwa i kraju zamieszkania – na realizację projektów naukowych, edukacyjnych, kulturalnych, które są wyłaniane na podstawie konkursów;

• Rozpowszechnianie w Rosji i w Polsce wydawnictw książkowych i periodyków oraz produkcji audiowizualnych;

• Fundowanie stypendiów studentom studiów magisterskich, doktorantom, uczonym z rosyjskich i polskich uczelni i placówek badawczych;

• Organizowanie konkursów tematycznych w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego Rosji i Polski oraz historii stosunków rosyjsko polskich;

• Fundowanie i przyznawanie nagród i premii osobom fizycznym i prawnym za znaczący wkład w rozwój rosyjsko-polskiego dialogu i porozumienia.

W jaki sposób tego dokonujemy?

Poprzez upowszechnianie informacji o stosunkach rosyjsko-polskich, historii, kulturze i dziedzictwie obu narodów, wspieranie projektów naukowo-edukacyjnych, organizację wydarzeń sportowych, prowadzenie działalności wydawniczej, tworzenie baz danych, finansowanie działań ukierunkowanych na rzecz wzmacniania wzajemnego zrozumienia.